Infra

De volgende projectfasen en bijbehorende processtappen maken op grote lijnen inzichtelijk waar een circulair proces afwijkt van de lineaire manier van werken die nu in de bouwsector dominant is. Bouwen met oog voor klimaat, gezondheid, geluk en volhoudbaarheid van het systeem is goed mogelijk op het moment dat we écht anders gaan bouwen. Daarmee volstaat niet het invoegen van circulaire principes in een lineair proces, al kan het wel een eerste aanzet tot nadenken zijn. Hoe kan ik als opdrachtgever sturen op een circulair project?

Bouwfases

0
Voor je begint: een organisatie met visie
1
Initiatieffase
2
Verkenningsfase
3
Ontwerpfase/uitwerking
4
Aanbesteding
5
Uitvoering/realisatie
6
Beheer en onderhoud

0. Voor je begint: een organisatie met visie

Past de ambitie van jouw organisatie bij de projecten die je wilt realiseren?

Processtappen

1. Zorg dat je organisatievisie past bij de klimaat-, duurzaamheids- en circulariteitsdoelen die je nastreeft.

Kijk hierbij zowel naar de klimaattransitie (bijv. op CO2, stikstof) als de materialentransitie (bijv. aandeel biobased, secundair). Welke doelen onderschrijf je als organisatie, al dan niet ondersteund door Europese raamwerken?

2. Vertaal deze visie naar een concrete strategie.

 Het Nieuwe Normaal (HNN) kan je daarbij helpen. Dit raamwerk maakt circulariteit eenduidig en inzichtelijk, op basis van bestaande meetmethodieken uit de markt. Weet wat je gaat uitvragen, hoe je dat doet en hoe je wilt dat er opgeleverd wordt (monitoring). Hanteer hiervoor de besluitvormings-hiërarchie:

Succesvoorwaarden

1. Bouw niet als het niet hoeft.

-

2. Expliciteer hout en biobased.
  1. Gebruik hout specifiek om technische, constructieve waarden te halen.
    1. Industrieel bouwen: kies je voor houtbouw uit de fabriek, ben je eigenlijk al meteen bijna klaar. Industrieel, biobased bouwen kent een breed scala aan voordelen (zoals het voorkomen van faalkosten en afval) en is opschaalbaar waardoor je in één klap je milieu-impact minimaliseert. 
    2. Houtbouw op de bouwplaats: hiermee bouw je op maat. Deze manier van bouwen met hout is niet opschaalbaar; daarnaast zul je ook op andere strategieën moeten inzetten om je milieu-impact verder in te perken. 
  2. Gebruik biobased materialen waar dat kan (afwerking, laagwaardige toepassingen)
    1. Waar je hout wil toepassen bij de structuur, kun je biobased materialen gebruiken bij de meeste overige lagen.
3. Gebruik beton en staal alleen als het echt niet anders kan.

 Bouw dan in ieder geval in hybride samenstelling. Volg hierbij de principes onder (2). Om te voldoen aan brandveiligheid en constructieve eisen, zal je vaak niet ontkomen aan de toepassing van (secundair) beton en staal. Naast hergebruik zijn er dan ook andere strategieën om je emissies en milieu-impact te verkleinen, zoals:

4. Beperk je logistieke/transportbewegingen,

bijvoorbeeld door het inzetten van bouwhubs. Biobased bouwelementen zijn doorgaans lichter en kunnen met elektrisch materieel gemonteerd worden, waardoor emissies (zoals stikstof) op de bouwplaats verminderd worden. Door slimme bouwlogistiek kan ruim 60% van de transportbewegingen beperkt worden wat ook voordelig is voor de milieu-impact én overlast.

5. Sturen op thema’s uit Het Nieuwe Normaal (HNN). 

Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de milieu-impact, materiaalgebruik en waardebehoud. 

  1. Bepaal van welke indicatoren uit het HNN raamwerk je een (hoge) ambitie op wil stellen. Neem minstens de Standaarden (S) uit het raamwerk kwantitatief op. Hier is een prestatieniveau aan verbonden die je als minimale lat kan gebruiken. 
  2. Kies één of meerdere indicatoren onder Indicatie (I) en Begrip (B) om kwalitatief uit te vragen, om te kijken wat het doet en van te leren. Kijk op www.hetnieuwenormaal.nl voor de meest up-to-date versie van het raamwerk en de prestatieniveaus.
 

1. Initiatieffase

In de initiatieffase identificeert de opdrachtgever infrastructurele behoeften, voert haalbaarheidsstudies uit, analyseert belanghebbenden, beoordeelt ruimtelijke ordening en financiën, en ontwikkelt uitgangspunten voor een ontwerp. Dit vormt de basis voor verdere planning en uitvoering. De opdrachtgever bepaalt in deze fases de ambities voor het project, inclusief circulariteit nog zonder vast te zitten in eerder gemaakte keuzes. Deze ambities leiden tot gerichte doelstellingen en maatregelen in volgende fasen.

Processtappen

1. Niet doen wat niet nodig is - preventie - is met name in initiatieffase een belangrijk circulair ontwerpprincipe

Niet doen wat niet nodig is - preventie - is met name in initiatieffase een belangrijk circulair ontwerpprincipe. Hierbij geldt dat de vraag gesteld moet worden of het project noodzakelijk is en of de voorziene invulling anders kan of op hoger niveau tot de gewenste effecten leidt

2. Benut waarde van bestaande infrastructuur

Benut waarde van bestaande infrastructuur - waardebehoud - Is vervolgens in initiatieffase mogelijk relevant. Waar kan gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur in om in de behoefte te voorzien.

3. Neem circulariteit zo vroeg mogelijk me

Neem circulariteit zo vroeg mogelijk mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste kansen.

4. Sluit met je projectambitie aan op de nationale-, provinciale- of gemeentelijke doelstellingen

Sluit met je projectambitie aan op de nationale-, provinciale- of gemeentelijke doelstellingen op duurzaamheid, transitiepaden Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten (KCI) en sector akkoorden. Maak vanuit deze doelstellingen en visie een vertaalslag naar het project.

5. Voer een omgevingswijzer sessie uit om te bepalen waar kansen liggen voor duurzaamheid en circulariteit

Voer een omgevingswijzer sessie uit om te bepalen waar kansen liggen voor duurzaamheid en circulariteit. Circulariteit in de omgevingswijzer sluit aan om Het Nieuwe Normaal waarbij gebruik gemaakt kan worden van de Standaard (S) waarden als invulling van de ambitie.

6. Voer een ambitieweb sessie uit

Voer een ambitieweb sessie uit om voor verschillende duurzaamheidsthema’s, waaronder circulariteit, de ambitie te bepalen.

7. Focus op een selectie van circulaire thema’s

Focus op een selectie van circulaire thema’s uit HNN waar de meeste kansen liggen.

8. Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen

Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen zodat deze in een volgend project vanzelfsprekend worden.

Succesvoorwaarden

Weet welke voordelen bepaalde circulaire strategieën met zich meebrengen

Weet welke voordelen bepaalde circulaire strategieën met zich meebrengen, om zo ook mandaat te krijgen binnen het team en de organisatie. Bijvoorbeeld de hoge mate van CO2 opslag in biobased materiaal, maar ook het relatief lichte gewicht waardoor en minder (zwaar) transport mogelijk is en je in potentie volledig elektrisch kan bouwen. Industrieel bouwen heeft als voordeel dat je tijdwinst behaald op proces, bouwtijd en ontwerp, naast verminderde faalkosten.

Betrek gebruikers in nieuwe samenwerkingsvormen/participatie

Betrek gebruikers in nieuwe samenwerkingsvormen/participatie. Zorg dat wat je creëert aansluit bij de wensen van de uiteindelijke gebruikers en omwonenden.

Stel een gezamenlijke visie op door de stakeholders uit te nodigen en eigenaarschap te creëren

Stel een gezamenlijke visie op door de stakeholders uit te nodigen en eigenaarschap te creëren. Zorg dat je hele projectteam is aangehaakt en kan aangeven wat hun eigen belangen en bedenkingen zijn. Het draait met name om het faciliteren en voeren van het gesprek; als je dit ter sprake stelt volgen hieruit een inkoopbeleid, processtappen en toetsingscriteria. Maak dit een vast onderdeel van ieder project (ander team = andere expertise).

2. Verkenningsfase

Tijdens de verkenningsfase wordt het probleem geanalyseerd en worden mogelijke oplossingen overwogen. Hiervoor worden schetsontwerpen (SO) opgesteld die in sommige gevallen al verder uitgewerkt worden in de verkenningsfase. De opdrachtgever beslist of het project intern wordt uitgevoerd of uitbesteed aan een externe partij. In deze fase worden ook circulariteitsdoelstellingen vastgesteld om de ambities te realiseren.

Processtappen

1. Niet doen wat niet nodig is - preventie - is ook in de verkenningsfase een belangrijk circulair ontwerpprincipe

Niet doen wat niet nodig is - preventie - is ook in de verkenningsfase een belangrijk circulair ontwerpprincipe. In deze fase geldt dat de vraag gesteld moet worden of diverse functies binnen project noodzakelijk zijn en of de voorziene invulling anders kan.

2. Benut waarde van bestaande infrastructuur

Benut waarde van bestaande infrastructuur - waardebehoud - Is vervolgens in verkenningsfase relevant. Waar kan gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur in om in de behoefte te voorzien.

3. Verken hoe zoveel mogelijk waarde voor de langere termijn met zo min mogelijk materiaal gecreëerd kan worden

Verken hoe zoveel mogelijk waarde voor de langere termijn met zo min mogelijk materiaal gecreëerd kan worden - waardecreatie. In deze vroege fase kan al nagedacht worden op hoger niveau over toekomstbestendig ontwerp en ontwerp voor meerdere levenscycli.

4. Bij hoge ambitie (koplopers) overweeg contractvormen die innovatie stimuleren

Bij hoge ambitie (koplopers) overweeg contractvormen die innovatie stimuleren. Denk daarbij aan geïntegreerde contractvormen, bouwteamovereenkomsten.

5. Voor kleinere projecten (RAW) of die met een lagere ambitie is eenvoudige sturing op circulariteit noodzakelijk

Voor kleinere projecten (RAW) of die met een lagere ambitie is eenvoudige sturing op circulariteit noodzakelijk. Dit kan zijn in de vorm van voorschrijven van maatregelen of gunningscriteria die aansluiten op het bestek.

6. Indien van toepassing, gebruik het ambitieweb

Indien van toepassing, gebruik het ambitieweb om de ambities uit de initiatieffase te vertalen naar concrete doelstellingen

7. Selectie- en gunningscriteria Bepaal op basis van het ambitieweb gestelde ambities, standaard waarden in Het Nieuwe Normaal of andere doelstellingen de selectie- en gunningscriteria

Selectie- en gunningscriteria Bepaal op basis van het ambitieweb gestelde ambities, standaard waarden in Het Nieuwe Normaal of andere doelstellingen de selectie- en gunningscriteria. Voor milieu-impact is sturen op MKI gebruikelijk. Dit kan in verschillende vormen afhankelijk van de ambitie en mogelijkheden. Daarbij kunnen minimumeisen op MKI gesteld worden aan materialen, handig voor kleinere projecten. Ook kan MKI als fictieve korting worden meegenomen, waarbij inschrijvers het ontwerp doorrekenen met rekeninstrument DuboCalc.

8. Inkoop- en aanbestedingsproces Voor het selecteren van een opdrachtnemer

Inkoop- en aanbestedingsproces Voor het selecteren van een opdrachtnemer kan naast selectie en gunningscriteria gebruik gemaakt worden van de CO2-prestatieladder en gebruik gemaakt worden van roadmap circulair inkopen.

9. Maak een goede score leidend in de beoordeling

Maak een goede score leidend in de beoordeling, maar blijf ook scherp op de achterliggende keuzes die de score beïnvloeden (en hoe realistisch deze zijn). Eventueel kan hier ook gebruik gemaakt worden van een taakstellend budget (sturend op resultaat in plaats van uren).

10. Leg afspraken contractueel vast

Leg afspraken contractueel vast. Bijvoorbeeld welke HNN indicatoren zijn opgenomen in het plan én hoe daar op getoetst wordt van ontwerp tot en met realisatie. Gebruik hier de huidige meetmethodieken/tools uit het raamwerk voor. 

i. Bijvoorbeeld: Leg duidelijk in de contracten vast welke uitgangspunten moeten worden gehanteerd. ii. Leg duidelijk in contracten vast hoe omgegaan wordt met wijzigingen aan de MKI-waarde (bijvoorbeeld een boeteclausule)                                                                                                                     iii. Weet interne of externe expertise & contractteksten m.b.t. MKI te vinden, deze expertise kan intern zitten maar is ook extern in te huren. 

Of: Geef contractueel een aantal ontwerpprincipes mee voor circulaire werken.

11. Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen

Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen zodat deze in een volgend project vanzelfsprekend worden.

Succesvoorwaarden

Zekerheid vs. innovatieruimte

Zekerheid vs. innovatieruimte: Timmer je uitvraag niet dicht, maar laat ruimte over aan de markt (ontwerpteam) om te kijken welke (beschikbare) materialen en hun hergebruikpotentie passen bij het realiseren van een lage milieu-impact van het project. Onconventionele materialen passen niet altijd binnen de huidige bouwmethoden (denk aan hoogte beschikbare deuren, materiaal-efficiënte overspanningslengte in hout) - laat sturen op standaard afmetingen en andere beperkende eisen dus los. Wel kan je sturen op:

i. Toegepast percentage biobased of secundair materiaal in het ontwerp;                                               

ii. Materiaalgebruik met hoge hergebruikpotentie;                                                                                     

iii. Voorkomen van eindig materiaalgebruik (refuse), of indien noodzakelijk om te voldoen aan functionele eis (reduce). 

iv. Blijf dan wel weg van mazen in je contract door uitdrukkingen als “biobased, of vergelijkbaar”. 

v. Lokaal geproduceerde materialen en verminderde transportbewegingen verkleinen de uitstoot van het materiaal aan de voorkant.

Aandacht voor partnerselectie: samenwerkingsvorm én de juiste mensen.

Aandacht voor partnerselectie: samenwerkingsvorm én de juiste mensen. Bijv. door assessment voor bouwteam. 

a. Verken de type samenwerking (e.g. sloper betrekken, innovatie ontwikkeling, nieuwe partijen aanhaken). Partnerselectie – hoe stel ik mijn bouwteam samen. Inhuren van de juiste expertise, denk aan een circulaire/biobased projectleider 

b. Bepaal de inkoopstrategie in samenspraak met de markt door het houden van een marktconsultatie – waar kan de markt aan voldoen en onder welke voorwaarden? Het Nieuwe Normaal kan hier ook functioneren als eenduidige taal, zorg dat opdrachtgever en opdrachtnemer hetzelfde verstaan onder circulair bouwen en de op te sturen indicatoren.

Bepaal een monitoringsstrategie

Bepaal een monitoringsstrategie,

a. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met wijzigingen in MKI- berekeningen na gunning, wanneer dit niet is vastgelegd in het contract. Vraag de ontwikkelaar om een voorstel voor omgang met de wijziging in MKI, met name de MKI veroorzaakt onder eigen verantwoordelijkheid. Vraag de ontwikkelaar de oorzaken van een eventuele wijziging van de MKI-waarde duidelijk uiteen te zetten. Vraag hierbij óók naar de verantwoordelijke bij elke oorzaak Ga de oorzaken van de wijziging van MKI-waarde zelfstandig na, middels interne of externe expertise, en vergelijk dit met antwoord 1 Spreek samen een duidelijke, nieuwe MKI-maximumwaarde af, en op welke momenten deze geverifieerd moet worden Ontwikkel o.b.v. bovenstaande informatie een advies tot omgang met de wijziging richting directie.

Bepaal een strategie voor vastleggen van data

Bepaal een strategie voor vastleggen van data, bijv. door de inzet van een materialenpaspoort.

Wijs ontwikkelende partijen op subsidiemogelijkheden voor circulair bouwen

Wijs ontwikkelende partijen op subsidiemogelijkheden voor circulair bouwen. Vanuit het Rijk en EU bestaan er verschillende mogelijkheden om via subsidies projecten te financieren. Een voorbeeld is de Subsidie- en financieringswijzer van het RVO.

Breng potentiële donorwerken in eigen portfolio

Breng potentiële donorwerken in eigen portfolio in kaart met een Areaalscan.

3. Ontwerpfase/uitwerking

In de ontwerpfase worden gedetailleerde plannen ontwikkeld op basis van verkenningsresultaten door een ingenieursbureau of door de opdrachtgever zelf. Dit omvat technische specificaties, kostenramingen en milieuoverwegingen. Het definitieve ontwerp legt de basis voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. Daarnaast wordt er een beslissing genomen over de inzet van een externe partij. Deze fase resulteert in een projectbeslissing, waarin wordt vastgelegd hoe het probleem wordt opgelost. In de ontwerpfase werk je de duurzame maatregelen en ontwerpkeuzes uit. In deze fase wordt het Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en vaak ook het Uitvoeringsontwerp (UO) gemaakt. In deze fase

wordt synergie tussen circulariteitsmaatregelen bereikt worden belangrijke keuzes worden gemaakt. De circulaire strategie omgezet in keuzes voor materialisatie, constructie en verbindingen. In deze fase moet ook nagedacht worden over waar de materialen vandaan te halen (waar mogelijk sluiten van kringlopen).

Processtappen

1. Ontwerp volgens de circulaire bouw-principes

Ontwerp volgens de circulaire bouw-principes

a. Niet doen wat niet nodig is - preventie - is ook in de ontwerp een belangrijk circulair ontwerpprincipe. In deze fase geldt dat voor onderdelen van het ontwerp afgewogen kan worden of deze noodzakelijk zijn voor de beoogde functie. 

b. Benut waarde van bestaande infrastructuur - waardebehoud - Is vervolgens in ontwerp relevant. De bestaande infrastructuur op locatie of onderdelen vanuit andere werken kunnen worden ingepast in het ontwerp. 

c. Verken hoe zoveel mogelijk waarde voor de langere termijn met zo min mogelijk materiaal gecreëerd kan worden - waardecreatie. De ontwerpfase is essentieel voor het verder vormgeven van een ontwerp gericht op waardecreatie. Hieronder behoren ontwerp voor meerdere levenscycli, toekomstbestendig ontwerp, ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud, ontwerp voor duurzaam materiaalgebruik en ontwerp voor minimaal grondstof- en energiegebruik in aanleg en gebruiksfase.

 

2. Sturen, meten, bijsturen (toetsing en acceptatie)

Sturen, meten, bijsturen (toetsing en acceptatie): laat de plannen tijdig op haalbaarheid en realiteit beoordelen door een specialist, ook als tegengas richting een (naïeve/te ambitieuze/stiekem te scherp inschrijvende) ontwikkelaar. Las bij het VO, DO en UO toets-momenten in, waar door de marktpartij moet worden aangetoond in hoeverre de circulaire ambities behaald zijn, bijvoorbeeld door het doorvragen tijdens een workshop.

3. Check op het opstellen van een materialenpaspoor

Check op het opstellen van een materialenpaspoort. Indien er kwantitatief gestuurd wordt op circulariteit dan kunnen bij een VO de materialen in kaart gebracht worden, om deze te verfijnen/aan te passen in de DO-fase.

4. Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen

Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen zodat deze in een volgend project vanzelfsprekend worden.

Succesvoorwaarden

Voorbeeldprojecten kunnen inspireren tot het vinden van oplossingen

Voorbeeldprojecten kunnen inspireren tot het vinden van oplossingen. Ga geen dingen doen waar je geen verstand van hebt, of niet enthousiast van wordt. Bouw voort op positieve energie en ambitie en kijk vooral naar wat er wél kan. Stimuleer elkaar daarnaast om een stapje extra te zetten.

Streef naar een haalbaar en ambitieus ontwerp

Streef naar een haalbaar en ambitieus ontwerp. Vraag de markt wat ze kunnen en hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen doen. en denk actief mee met de ontwikkelende partijen over welke circulaire oplossingen zij toepassen. Vraag bij onmogelijke of onhaalbare maatregelen om een minimaal gelijkwaardig circulair alternatief. Dit is bijvoorbeeld aan te tonen met een MKI- of LCA-berekening (levenscyclusanalyse) van het product.

Evalueer periodiek ook de samenwerking

Evalueer periodiek ook de samenwerking tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Door dit te laten begeleiden door een onafhankelijk gespreksleider versterkt dit vaak de relatie, de teamidentiteit, het vertrouwen en komt de gezamenlijke ambitie weer naar de voorgrond in plaats van de waan van de dag.

In een circulair projectteam is meer onzekerheid

In een circulair projectteam is meer onzekerheid over bijvoorbeeld beschikbaarheid, kwaliteit, garanties op herbruikbare materialen. Sommige nieuwe circulaire keuzes pakken goed uit en sommige minder. Er is meer onderlinge afhankelijkheid. Daarom is het belangrijk om transparant te zijn, een gemeenschappelijk budget voor testen en onvoorziene kosten op te nemen en een open boekhouding te hanteren. Uitvoering in bouwteam biedt deze mogelijkheden.

Schakel hierbij in een vroeg stadium externe (uitvoerings)kennis in van (sloop-)aannemers

Schakel hierbij in een vroeg stadium externe (uitvoerings)kennis in van (sloop-)aannemers. Praat met slopers en neem daar de tijd voor om drie redenen: 1. Zijn er bepaalde materialen nu beschikbaar om mee te ontwerpen? Je hebt ook tijd nodig om het ontwerp hierop aan te passen. 2. Ze kunnen vertellen hoe je een gebouw het makkelijkst uit elkaar kunt halen zodat je gebouw nu goed ontworpen wordt. 3. Zorg voor een demontagehandleiding (die de sloper ook begrijpt), en integreer die in je rapportage en BIM

Integreer de prestatie indicatoren uit HNN in ontwerpprocessen

Integreer de prestatie indicatoren uit HNN in ontwerpprocessen, voor grip op de effectiviteit van maatregelen. Dit kan door in verschillende ontwerpstadia (SO, VO, DO, UO) deze indicatoren te berekenen (DuboCalc voor MKI) of bijvoorbeeld in BIM deze koppeling te maken.

Maak gedurende het ontwerpproces afwegingen op belangrijke indicatoren

Maak gedurende het ontwerpproces afwegingen op belangrijke indicatoren, zoals de standaard waarden in HNN. Dit kan in de vorm van trade-off/afwegingsmatrices met kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Hierin kunnen ook andere aspecten meegenomen worden bijvoorbeeld de Total Cost of Ownership (TCO)

4. Aanbesteding

In de aanbestedingsfase wordt het definitieve of uitvoeringsontwerp via openbare inschrijving aan aannemers voorgelegd. Biedingen worden ingediend, en het winnende bod markeert het startpunt van de projectuitvoering door de gekozen aannemer. Hier vertaal je circulaire ambities naar concrete eisen, waarmee je aanbieders vergelijkt en streeft naar maximale circulaire impact.

Processtappen

1. In grote projecten met hoge ambitie is de aannemer soms al eerder geselecteerd als onderdeel van het bouwteam

In grote projecten met hoge ambitie is de aannemer soms al eerder geselecteerd als onderdeel van het bouwteam. Dit biedt kansen om vroegtijdig mee te denken. Bij kleinere projecten is deze samenwerkingsvorm minder gebruikelijk en zal de aannemer het bestek uitvoeren. Ook in het bestek ligt ruimte voor circulaire maatregelen.

2. Aanbesteding van een circulair project vraagt om gunning op circulariteit naast prijs

Aanbesteding van een circulair project vraagt om gunning op circulariteit naast prijs. Dit kan via de Beste Prijs Kwaliteitsverhouding (BPKV)-criteria op verschillende manieren zoals beschreven in de verkenning. De aannemer toont aan op basis van berekeningen of maatregelen hoe het aanbod zich onderscheid van de competitie.

3. Heldere selectie- en gunningscriteria: Voor milieu-impact is sturen op MKI gebruikelijk

Heldere selectie- en gunningscriteria: Voor milieu-impact is sturen op MKI gebruikelijk. Dit kan in verschillende vormen afhankelijk van de ambitie en mogelijkheden. Daarbij kunnen minimumeisen op MKI gesteld worden aan materialen, handig voor kleinere projecten. Ook kan MKI als fictieve korting worden meegenomen, waarbij inschrijvers het ontwerp doorrekenen met rekeninstrument DuboCalc.

4. Inkoop- en aanbestedingsproces

Inkoop- en aanbestedingsproces: Voor het selecteren van een opdrachtnemer kan naast selectie en gunningscriteria gebruik gemaakt worden van de CO2-prestatieladder en maak gebruik van roadmap circulair inkopen.

5. Inspraak vanuit opdrachtnemers zorgt voor eenduidige interpretatie van de ambities en gelijk speelveld

Inspraak vanuit opdrachtnemers zorgt voor eenduidige interpretatie van de ambities en gelijk speelveld. Eenduidige en heldere communicatie hierover moet verzorgd worden door de opdrachtgever.

6. Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen

Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen zodat deze in een volgend project vanzelfsprekend worden.

Succesvoorwaarden

Het goed overbrengen van je wensen en ambities

Het goed overbrengen van je wensen en ambities aan de opdrachtnemer

Samenwerkingsvormen waarbij een aannemer al vroegtijdig in het ontwerp mee denkt

Samenwerkingsvormen waarbij een aannemer al vroegtijdig in het ontwerp mee denkt zorgen voor meer innovatiekracht en biedt kansen om een hoge ambitie op circulariteit te verwezenlijken.

Het opstellen van goede gunningscriteria

Het opstellen van goede gunningscriteria waarop je een opdrachtnemer kunt selecteren

Oplossingsvrije criteria bieden ruimte aan de markt

Oplossingsvrije criteria bieden ruimte aan de markt om met creatieve en innovatieve oplossingen te komen.

Het controleerbaar maken van maatregelen

Het controleerbaar maken van maatregelen in de uitvoeringsfase

5. Uitvoering/realisatie

De realisatiefase omvat de daadwerkelijke uitvoering van het project volgens het goedgekeurde ontwerp. Aannemers brengen plannen tot leven, coördineren werkzaamheden, beheren budgetten en voeren kwaliteitscontroles uit. Het eindigt met de projectoplevering. Hier treden circulaire maatregelen in werking, maar drukfactoren zoals tijd, geld en kennis kunnen impact hebben op ontwerpinclusies.

Processtappen

1. Houd vinger aan de pols bij inkoop bouw

Houd vinger aan de pols bij inkoop bouw (materialisatie, gebruik van hubs en bouwmarkten, materiaalpaspoort; wordt het digitaal vastgelegd?).

2. Houd vinger aan de pols bij detaillering

Houd vinger aan de pols bij detaillering. In uitvoering bestaat de kans dat duurzaamheidsmaatregelen niet- of niet effectief worden toegepast. Uitsluiten van kleine afwijkingen op maatregelen is vrijwel onmogelijk maar je kan wel vragen op de hoogte gehouden te worden van toepassing.

3. Toetsing en acceptatie: vraag om de te bereiken niveaus op HNN indicatoren en naleving van afspraken

Toetsing en acceptatie: vraag om de te bereiken niveaus op HNN indicatoren en naleving van afspraken. Denk bijvoorbeeld aan een aangescherpte MKI-waarde bij realisatie, waarin tussentijdse wijzigingen in materialisatie zijn meegenomen. Analyseer eventuele verschillen met de MKI van de aanbieding en/of ontwerp. Waar zit dat in, en hoe kan dit in een volgend proces voorkomen worden? Wie is waar verantwoordelijk voor, en wat zijn de gevolgen voor niet naleven?

4. Geef de kwaliteitsborger expliciet mee ook te controleren op de circulaire maatregelen

Geef de kwaliteitsborger expliciet mee ook te controleren op de circulaire maatregelen. Per 1 januari 2023 gaat stapsgewijs de Wet Kwaliteitsborging in. De onafhankelijke kwaliteitsborgers zullen ook circulariteit mee moeten nemen in hun toetsing. Neem hierin als opdrachtgever een regie voerende in plaats van controlerende rol.

5. Voer op basis van het uitvoeringsontwerp een evaluatie uit op Het Nieuwe Normaal

Voer op basis van het uitvoeringsontwerp een evaluatie uit op Het Nieuwe Normaal. Dit geeft inzicht in hoe het project zich verhoudt tot Het Nieuwe Normaal en hiermee draag je bij aan de ontwikkeling ervan.

6. Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen

Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen zodat deze in een volgend project vanzelfsprekend worden.

Succesvoorwaarden

Onderzoek opslagmogelijkheden

Onderzoek de mogelijkheid om een locatie ter beschikking te stellen waar her te gebruiken materiaal tijdelijk op te slaan is alvorens ze hergebruikt worden. Dit kan een braakliggend stuk grond of bestaande werf binnen het plangebied of buiten het plangebied zijn.

Minimaliseer afval en emissies via BLVC-plan

Voorafgaand aan de uitvoering maakt de uitvoerende partij een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Bevraag de uitvoerende partij hoe zij emissies en afval tijdens de bouwactiviteiten beperken. In het Omgevingsplan kan ook een regel opgenomen worden over het beperken van emissies en afval tijdens bouwactiviteiten waarin in het BLVC-plan uitgewerkt moet worden hoe een partij dit doet.

Slim werk-met-werk maken

Milieuwinst in de realisatiefase is vaak te halen door slim werk-met-werk te maken. Vaak is dit ook kosten efficiënt zoals een gesloten grondbalans, bouwwegen aan te leggen met hergebruikt materiaal en op plekken waar voorbelasting nodig is.

Bied extra tijd voor sloopwerkzaamheden

Geef in de planning van sloopwerkzaamheden de uitvoerende partij de tijd om een nieuwe hoogwaardige bestemming te vinden voor het vrijkomende materiaal. Vaak wordt dit onmogelijk gemaakt door strakke planningen. Meer informatie over circulair slopen (of 'circulair oogsten' in een circulaire economie).

6. Beheer en onderhoud

In de beheer- en onderhoudsfase wordt de voltooide infrastructuur officieel aan de opdrachtgever overgedragen. Hier worden beheerstrategieën geïmplementeerd, plannen voor regelmatig onderhoud uitgevoerd, en prestaties gemonitord voor langdurige duurzaamheid en effectieve werking. Beheer kan door externe partijen of de opdrachtgever worden gedaan, afhankelijk van het project. Het eigenaarschap gaat over naar de beheerders, die het project jarenlang onderhouden. Goed onderhoud biedt kansen voor verdere duurzaamheidswinst.

Processtappen

1. Stuur op circulair onderhoud en beheer

Stuur op circulair onderhoud en beheer middels een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

2. Controleer of het materiaalpaspoort wordt bijgehouden

Controleer of het materiaalpaspoort wordt bijgehouden. Zorg dat je weet wat er in een pand zit (met name na vervanging of reparatie) om te kunnen sturen op het MJOP.

3. Zoek in de interne/externe portefeuille: waar is wat nodig?

Zoek in de interne/externe portefeuille: waar is wat nodig? Welke (nieuwbouw) projecten lopen er in de regio, waar materiaal voor nodig is?

4. Circulair slopen aanbesteden

Circulair slopen aanbesteden: Inventarisatie van vrijkomende materialen en (rest)waardebepaling, in voorbereiding van een nieuwe cyclus. Dit wordt makkelijker wanneer er een paspoort beschikbaar is. Kijk hierbij ook naar de losmaakbaarheid, en herbruikbaarheid en de mate van hoog- of laagwaardige toepassing.

5. Matchmaking: Een aantal vragen om jezelf te stellen

i. Hoe worden projecten op elkaar aangesloten? 

ii. Moeten producten worden opgeslagen of opgewerkt in een hub? 

iii. Wat blijft er over en kan dat via een marktplaats worden aangeboden? 

iv. Hoe wordt de logistiek geregeld?

6. Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen

6. Evalueer en borg geleerde lessen in interne processen zodat deze in een volgend project vanzelfsprekend worden. 

i. Wat kunnen we leren van slopers? 

ii. Welke materialen/producten niet meer gebruiken?

Succesvoorwaarden

Blijven monitoren

Blijven monitoren. De ervaringen van realisatie- en beheer kunnen weer lessen opleveren voor het ontwikkelproces en beleid. Daarom is het ook in deze fase van belang om periodiek te evalueren en de lessen toe te passen in volgende projecten en beleid. Daarnaast is het van belang om circulaire initiatieven ook in de gebruiksfase te blijven monitoren. Leveren ze het gewenste resultaat?

Leg nadere circulaire voorwaarden op na een sloopmelding

Leg nadere circulaire voorwaarden op na een sloopmelding 

a. Bij sloopwerkzaamheden dient een sloopmelding te worden gedaan (en in bijzondere gevallen een vergunning te worden aangevraagd). Het bevoegd gezag kan na een sloopmelding nadere voorwaarden opleggen over: het scheiden van en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval in fracties. Art. 7.5 Bbl biedt meer mogelijkheden met maatwerkvoorschriften bij een sloopmelding (of Omgevingsvergunning) dan het huidige art. 1.29 Bouwbesluit. 

b. Regels zijn gesteld met het oog op onder andere het waarborgen van duurzaamheid bij het scheiden van bouw en sloopafval op een bouw- en sloopterrein en bij de emissie van stikstofverbindingen bij het feitelijk uitvoeren van de werkzaamheden (zie 7.2 Bbl). Dus je zou dan bijvoorbeeld het gebruik maken van een bouwhub kunnen voorschrijven of informatie over waar de gesloopte materialen naartoe gaan.

Het Nieuwe Normaal indicatoren

In de starterskit vind je een basisuitleg over de verschillende indicatoren achter Het Nieuwe Normaal. Wat is het, hoe meet je het en hoe kun je erop sturen? Wil je meer verdieping op een indicator, kijk dan onderaan bij de verschillende vragen en antwoorden per bouwfase.

Milieu- en klimaatimpact

ontdek meer

Materiaalgebonden CO2,-uitstoot

ontdek meer

Materiaalgebonden CO2,-opslag

ontdek meer

Herkomst materiaal

ontdek meer

Gezonde materialen

ontdek meer

Omgang restmateriaal (realisatie)

ontdek meer

Omgang restmateriaal (sloop)

ontdek meer

Losmaakbaarheid

ontdek meer

Aanpasbaarheid functie

ontdek meer

Hergebruikpotentie

ontdek meer